մաթեմ

1) Երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով ներկայացրե՛ք

հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

-5/8=-5:8, +7/3=7:3, 9 2/5=47:5, -3 3/26=-81:26, +2 1/4=9:4, -17 1/3=-52:3

2) Տրված կոտորակներից որո՞նք են դրական, որո՞նք` բացասական.

-5/8, +3 14, -81 1/9, 0, 7, 71213, -7:

դրական+3 1/4, 7 12/13

բացասական -5/8, -81 1/9, 7 12/13

3) Կատարել գործողությունները.

ա)1/8 + 3/8=4/8=1/2

 բ) 1/4 + 1/8=3/8

գ) 5/16 + 1/8=7/16

դ) 1/18 + 5/24=19/72

4) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք -1/2,1/4 , 0, -3 1/4,-6 1/2 թվերին համապատասխանող կետերը։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գրե՛ք տրված թվին հակադիր թիվը.

+6 7/10 – 95/99 0 -8 9/11

-2 3/8 +45 2/3 + 4/5 -5 13/27

6) Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն կոորդինատային ուղղի վրա նշված

կետերը

a=0.5 b=2 c=2.5 d=3.25 e=4.25 f=-0.75 g=-1.75 k=-3.25 L=-4 m=-4.75]

7) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա պատկերե՛ք տրված

թիվը և նրան հակադիր թիվը.

8) Գտնել բաց թողած թիվը.

10-12-q-9.png

4

մաթեմ

Դասարանում

Screenshot_20221221-084941_Samsung Notes

69.=135+12+35=180:2=90

90-12=78

90-35=55

70.340+80=420:3=140

140×5=560+340=900

140տետր

ը

900փողը

71.1+4=5

105:5=21

21×2=42

105-42=63

72.=5+8+11=24

312:24=13

13×5=65

13×8=104

13×11=141

Տանը

Screenshot_20221221-085050_Samsung Notes

73.186:3=62

62+8=70

62-8+3=57

62+70+57=186

74.84-4-5-9=66:3=22

22+4=26

22+9=31

22+5=27

75

416:2=208

մաթեմ

1) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշաններից որևէ մեկն

այնպես, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 5 · 7 > –1, 

բ) 0 < (–3) · (–4), 

գ) (–1) · (–4) > –1,

դ) –4 < 2 · 3, 

ե) (–5) · 2 > 0, 

զ) 5 · 7 < (–4) · (–9)։

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (–2) · (|–4| – |–8|), =8

բ) (|–21|+|+4|) ։ (–5),=-5

գ) ((–3) · (–7) – (–2) · |–4|) · (–6), =-78

դ) (|–9|+|–1|) ։ (18–(–|6|))։=10/12

3) Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 5-ի բաժանվող զույգ թիվը։

0 վերգով

4)120-ը 480-ի քանի տոկոսն է։

25%

Լրացուցիչ(տանը)

5) Տրված է երկու կոտորակ։ Առաջին կոտորակի համարիչը 6 անգամ

մեծ է երկրորդ կոտորակի համարիչից, իսկ հայտարարը 5 անգամ

փոքր է երկրորդ կոտորակի հայտարարից։ Ինչի՞ է հավասար

առաջին և երկրորդ կոտորակների հարաբերությունը։

6/5:1/25

6) Թվի կեսի կեսը հավասար է 12-ի։ Գտե՛ք այդ թիվը։

12×4=48

7) Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար

պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն

ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։

120:3=40×2=80

80+40=120

600:120=5

մաթեմ 3

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գրե՛ք երեք հաջորդական ամբողջ թվեր, որոնց գումարը հավասար

է 0-ի։

-1+0+1=0

2) Հաշվել.

ա)( -44:4+12:(-3))-134=-149

բ) -12+(-34)-(-21)=25

գ) -34+6-91=-119

դ) -(-56)-(-21)+100=177

ե)-120:2+60=0

3) AB հատվածը C կետով բաժանվում է AC և CB երկու հատվածների։

CB հատվածի երկարությունը AC հատվածի երկարության 2/3-ն է։

Գտե՛ք AB հատվածի երկարությունը, եթե CB հատվածի երկարությունը 24 սմ է։

24:2×3+24=60

4) Արույրը 60 % պղնձի և 40 % ցինկի համաձուլվածք է։ Արույր պատրաստելու համար վառարանի մեջ դրել են ցինկ և 210 կգ պղինձ։

Որքա՞ն ցինկ են դրել վառարանի մեջ։ Որքա՞ն արույր կստացվի։
210+140=350 ,210×40:60=140

Լրացուցիչ(տանը)

5) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20=8, դ) (29 – 64) + 23=-12, է) (–39 –21) + 11=-7,

բ) (–43 – 14) – 32=3, ե) (–30 – 21) + 56=47, ը) (16 – 33) – 50=33,

գ) (–74 + 27) – 15=-32, զ) (81 – 45) – 60=-24, թ) (–18 + 6) – 39=27:

6) Հաշվե՛ք.

ա) | – 4 – *|,=1 եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը,

բ) |5 – * – 8|=4, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը,

գ) |* – 2| + |* – (–1)|=9, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը։

7) Քաղաքից դուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր։ 

հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը 

90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց 

երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի։

8) Գտնել բաց թողած թիվը.

10-10-q-13.png

մաթեմ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կոորդինատային ուղղի վրա պատկերեք A(-2) և B(3) կետերը: Գտնել A և B կետերի հեռավորությունը:

և իրենց հեռավորությունը 5

2) A կետի կոորդինատը –4 է։ Նրա ո՞ր կողմում է գտնվում և նրանից 

քանի՞ միավոր հեռավորություն ունի B կետը, եթե վերջինիս 

կոորդինատն է՝

ա) –8, բ) 1, գ) +6, դ) -10։

A B=4 A C=5 A D=10 A E=6

3) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3), B (+7), C(–6), D (+1), E (+8), F (–5), G (–4) կետերը:

4) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք –7, –5, –2, 0, +1, +4, +8, +10 

թվերին համապատասխանող կետերը։ 

Լրացուցիչ(տանը)

5)Կոորդինատային ուղղի վրա A (–6), B (+2), C (–3), D (–4), E (+8), 

F (–2), G (–10) կետերից ո՞րն է գտնվում ամենից ձախ, և ո՞րը՝ ամենից 

աջ։

ամենա աջը=E ամենա ձախը =G

6) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3) կետը։ Նշե՛ք 

նաև՝

ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի աջ,

բ) C կետը, որը գտնվում է A կետից երեք միավոր դեպի ձախ։

7) Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞ բնական թիվ է գտնվում 

հետևյալ թվերի միջև. 

 ա) –6 և 2=1, բ) 0 և 5=4, գ) -7 և 7=6:

8)* Գտնել բաց թողած թիվը.

10-10-q-11.png

13

մաթեմ


8․A քաղաքից միևնույն ուղղությամբ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ 8 ժամ հետո որքա՞ն կլինի նրանց միջև եղած հեռավորությունը, եթե առաջին ավտոմեքենան ժամում անցնում է 60կմ, իսկ երկրորդը՝ 80 կմ։

160

9․ Գնացքը  2 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1620կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը  նա ճանապարհի վրա  ծախսեց 10 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 2 ժամ պակաս։ Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը։

900կմ

1070% արծաթ պարունակող արծաթի և ոսկու համաձուլվածքում արծաթը 16կգ-ով ավելի է քան ոսկին։Քանի՞ գրամ ոսկի է պարումակում համաձուլվածքը:

1/1

12

մաթեմ

1)Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝

ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը,

+1

բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։

1

2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք

A (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2) կետերը։

3) Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին

ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը,

երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞

կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։


250:100×40=100

250-100=150

150:100×40=60

150-60=90

4)Կառքի առջևի անիվը 96 պտույտ է կատարում, երբ հետևի անիվը

կատարում է 64 պտույտ: Որքա՞ն է հետևի անիվի շրջագծի երկարությունը,

եթե առջևի անիվինը 2 մ է:

96:64=1,5

1,5×2=3

Լրացուցիչ(տանը)

5)Որո՞նք են այն չորս հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից

ամենամեծը հավասար է՝ ա) –11-ի, բ) 0-ի, գ) +2-ի, դ) –1-ի։

a=-11, -12, -13,-14, b=0, -1 -2 -3 g= 2,1 0 -1 d=-1 -2 -3 -4

6)Ավտոբուսի արագությունը մեքենայի արագության 5/7-ն է։ Ինչքա՞ն է

մեքենայի արագությունը, եթե ավտոբուսի արագությունը նրանից

փոքր է 30 կմ/ժ-ով։

7/7-5/7=2/7

2/7X=30

x= 105

7)Ճի՞շտ է արդյոք, որ եթե

                                         a + |a| = 0

գրառման մեջ a-ի փոխարեն գրենք որևէ բացասական թիվ, կստացվի

հավասարություն: Իսկ եթե գրենք զրո կամ դրակա՞ն թիվ:

այո:

0 -այո

դրական թիվ -ոչ

8)Գնել են երկու տեսակի կոնֆետներ` վճարելով ընդամենը

6500 դրամ: Առաջին տեսակի կոնֆետից, որի 1 կիլոգրամն արժե

2200 դրամ, գնել են 2 կգ: Մնացած գումարով գնել են երկրորդ

տեսակի կոնֆետներ` 1 կիլոգրամը 700 դրամով: Երկրորդ տեսակի

քանի՞ կիլոգրամ կոնֆետ են գնել: 2200×2=4400 6500-4400=2100 2100:700=3

մաթեմ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) (–7) · (+16), =-112

բ) (+16) · (–4), =-64

գ) (–1) · (+1), =-1

դ) (+20) · (–19),=-380

ե) (–4) · (+5), =-20

զ) (+23) · (–6)=-138
2) Հաշվե՛ք.

ա) +38 ։ (–19)=-2

դ) –420 ։ (–15) =28

է) 0 ։ (–14)=0

բ) –600 ։ (–150)=4

ե) –531 ։ (+3) =-177

ը) –121 ։ (–11)=11

3) Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում

կստացվի հավասարություն.

ա) –3 · (-7)= 21,  

գ) –10 · 0 = 0,  

ե) –15 · (-3) = 45, 

բ) 6 · (-6) = –36,  

դ) –9 · 9 + 1 = –80,  

զ)  3 · 7 = 21։

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք.

ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4,= -5 դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)=2,

բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)=4, ե) –66 ։ (72 ։ (–9) + 105 ։ (–35))=6

գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3),=2 զ) –84 ։ (–56 ։ (–7) + 54 ։ (–9))=-42։

5) a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) a : b = 0, a =0 , b=ցանկացած

գ) a : b = a, a -ցանկացած, b=1

ե) (–a) : b = –1, a=b

բ) a : b = 1, a=b

դ) a : b = –a, a- ցանկացած, b=-1

զ) a : (–b) = –1: a=b

6) Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.

(a + b) : c =,-6 ; (a + b) : c =-9

a : c + b : c,=-6 a : c + b : c,=-9

(a · b) : c=-40 (a · b) : c=54

(a : c) · b=-40; (a : c) · b=54

Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ

ամբողջ թվերի համար.

ա) a = 20, b = 10, c = –5,

բ) a = –18, b = –9, c =3: